ul. 1 Maja 86
58-500 Jelenia Góra
tel. 75-7525851, tel/fax. 75-7523627
Oficjalna strona Koła Przewodników Sudeckich przy Oddziale PTTK "Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze

Koleżanki i Koledzy.

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej informacjami i dyskusjami o rzekomej likwidacji lub komercjalizacji obiektów PTTK, w tym szczególnie schronisk górskich, oraz o nienależytym traktowaniu dzierżawców naszych obiektów – przypominamy, że Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze jest właścicielem sieci schronisk górskich i stanic wodnych, które służą i mają służyć wszystkim osobom uprawiającym turystykę aktywną. Realizujemy tę misję poprzez racjonalne i efektywne gospodarowanie majątkiem Towarzystwa, które musi jednak uwzględniać obiektywne uwarunkowania ekonomiczne. Celem tego działania jest dążenie do poprawy stanu technicznego i warunków bezpieczeństwa obiektów poprzez ich remonty i modernizacje, ze szczególnym uwzględnieniem niezbędnych inwestycji ekologicznych, chroniących obszary, na których znajdują się nasze obiekty (np. nowoczesne oczyszczalnie ścieków). Wszystkie te działania wymagają nakładów finansowych, które pochodzą wyłącznie ze środków wypracowanych lub pozyskanych przez Towarzystwo. Ogółem w latach 2017-2021 na realizację zadań inwestycyjno-remontowych PTTK wydatkowało kwotę 28,2 mln zł. Wiele z tych działań jest koniecznych dla dalszego funkcjonowania obiektów, choć nie zawsze są widoczne lub dostrzegane przez turystów.
Aby dyskusja, która toczy się również wewnątrz naszego Towarzystwa była efektywna, należy uwzględniać w niej wszystkie aspekty i złożoność problemu, a nie wyłącznie zewnętrzny, często emocjonalny przekaz.

Zarządzaniem majątkiem Towarzystwa zajmują się organy statutowe, które realizują te zadanie poprzez wyspecjalizowane jednostki – powołane w tym celu spółki, odpowiadające za zarządzanie poszczególnymi schroniskami i stanicami wodnymi. Ich celem nie jest wyłącznie generowanie zysków, ale przede wszystkim dbałość o majątek Towarzystwa, jego stała modernizacja i utrzymywanie w należytym stanie. Do bezpośredniego zarządzania obiektami wyłaniani są w drodze konkursów dzierżawcy. Przy ich wyborze stosowane są kryteria ekonomiczne, społeczne i kulturowe.

Wyłonieni w drodze konkursów dzierżawcy gospodarują w obiektach, które pozostają własnością PTTK. Spółki dużą wagę przywiązują do wyboru dzierżawców, przy ich wyborze nie kierują się wyłącznie wysokością czynszu, choć należy pamiętać, że zyski z dzierżawy służą przede wszystkim należytemu utrzymywaniu i modernizacji obiektów zarządzanych przez spółki.
Równie ważne jest jednak to, aby obiekty spełniały swoje funkcje programowe i były przyjazne odwiedzającym je turystom. Nie bez znaczenia jest także zaangażowanie dzierżawców na rzecz modernizacji obiektów. Dzierżawcy gospodarują obiektami na podstawie czasowych umów. Przed ich wygaśnięciem rozpisywany jest nowy, otwarty konkurs, do którego mogą oczywiście przystąpić dotychczasowi dzierżawcy, przedstawiając swoją wizję dalszego funkcjonowania schroniska lub stanicy.

Taką sytuację mamy przy wyłanianiu dzierżawcy schroniska „Samotnia”. PTTK jest wieczystym użytkownikiem działki o pow. 0,6 ha KW JG1J/00025914/9 nr działki 469 i właścicielem posadowionego na niej schroniska. W imieniu PTTK schroniskiem zarządza spółka Sudeckie Hotele i Schroniska i PTTK sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze. Obiekt jest wydzierżawiony spółce cywilnej, której wspólniczkami są Pani Kazimiera Siemaszko i Pani Magdalena Arcimowicz. Strony łączy umowa na czas określony, której ważność upływa z dniem 14 września 2023 r. Jako sposób naboru nowego dzierżawcy uznano za najkorzystniejszą dla PTTK formę konkursu otwartego, z którego nie wykluczono spółki Pań Siemaszko i w którym wzięły udział.

Prezydium ZG PTTK w dniu 31 lipca 2023 r., po zapoznaniu się z oceną złożonych ofert, w porozumieniu z Zarządem Spółki, podjęło decyzję o kontynuowaniu procesu wyboru dzierżawcy w trybie negocjacji. W dniu 4 sierpnia 2023 r. Zarząd spółki Sudeckie Hotele i Schroniska i PTTK sp. z o.o. skierował do uczestników konkursu prośbę o uzupełnienie ofert. Powołana przez Prezesa Spółki komisja konkursowa po przeanalizowaniu uzupełnionych ofert stwierdziła, że żadna z nich nie spełnia wszystkich wymagań określonych w zarządzeniach o przeprowadzeniu konkursu i odstąpiła od wskazania kandydata na dzierżawcę. Po rozpatrzeniu sugestii Komisji, Zarząd Spółki przedstawi swoją ocenę Prezydium ZG PTTK i podjęte zostaną decyzje, co do dalszych kierunków postępowania.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze wypełniając swoją misję, utrzymuje sieć schronisk górskich i stanic wodnych. Wiąże się to z różnymi problemami, występującymi zwłaszcza w obiektach znajdujących się na obszarach chronionych. W Karkonoszach poziom nakładów inwestycyjnych przez ostatnie kilka lat wielokrotnie przewyższał wielkość uzyskiwanych dochodów.

Wszyscy chcielibyśmy, aby w schronisku były znakomite warunki, atrakcyjna oferta noclegowa i gastronomiczna oraz miła atmosfera.

Realizacja tego nie zależy wyłącznie od PTTK – wpływ na nią mają po części odwiedzający nasze obiekty turyści, ale zdecydowanie największy wpływ ma zewnętrzne otoczenie (w tym prawne), na które nie mamy wpływu. Obiekty nasze, choć realizują zadania ogólnospołeczne, publiczne, proekologiczne, ratunkowe, nie korzystają z systemowego wsparcia tych działań ze strony organów publicznych czy też środków budżetowych Państwa. Gospodarując w górach, na obszarach chronionych, gdzie obowiązują szczególnie rygorystyczne przepisy , wymagające ponoszenia dodatkowych poważnych kosztów, podlegamy takim samym regułom podatkowym jak wysokodochodowe obiekty położone w atrakcyjnych lokalizacjach, nie wspominając
o gospodarstwach agroturystycznych, których reguły opodatkowania stawiają je w znacznie lepszej pozycji. PTTK wiele trudu i pozyskiwanych z dochodowej części majątku pieniędzy poświęca na utrzymanie w należytym stanie technicznym schronisk, z ich zabezpieczeniem przed niebezpieczeństwem związanym z ewentualnym wybuchem pożaru i możliwości ewakuacji lub sygnalizacji zagrożenia, obniżeniem szkodliwości dla środowiska i podwyższaniem standardu sanitariatów i części noclegowej. Części z tych działań turysta nie zauważa, a są konieczne i kosztowne, bowiem bez nich schroniska należałoby zamknąć. Ponosimy duże nakłady inwestycyjne nie tylko w trakcie realizacji projektów unijnych, ale i inwestując z własnych środków – tu przykładem jest schronisko PTTK na Hali Kondratowej w Tatrach. W obiekt ten w latach 2020-2022 zainwestowano już kwotę ok. 2,2 mln zł, w najbliższych latach planujemy kolejne inwestycje na kwotę ok. 4,5 mln zł. Wysokość nakładów w żaden sposób nie jest uzasadniona wyliczeniem finansowym, wedle którego są to środki zainwestowane biznesowo. Mimo że dotyczyły działalności proekologicznej, nie udało się pozyskać jakiegokolwiek wsparcia ze strony administracji rządowej czy funduszy ekologicznych. Gdyby PTTK ustaliło warunki ekonomiczne eksploatacji obiektu licząc na szybki zwrot nakładów – ceny usług w tym schronisku musiałyby znacznie wzrosnąć.

Wyjaśniamy Koleżankom i Kolegom te kwestie nie tylko w celu przypomnienia o procedurach i sposobie zarządzania majątkiem PTTK, ale również po to, aby w środowisku turystycznym przedstawiać spokojnie, bez emocji racje i stanowisko naszego Towarzystwa.

https://pttk.pl/o-nas/o-nas-o-pttk/o-nas-o-pttk-aktualnosci/791-komunikat-prezydium-zg-pttk.html
Prezydium ZG PTTK

4535468
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W zeszłym tygodniu
W tym miesiącu
Poprzedni miesiąc
Razem
154
939
2148
4517169
48391
69349
4535468

Twoje IP: 44.192.48.196
2024-06-25 02:36
Visitors Counter


Oddział "Sudety Zachodnie"


Grupa Karkonoska GOPRUWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

przewodnik-sudecki.pl
Oficjalna strona Koła Przewodników Sudeckich przy Oddziale PTTK "Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze